Avaldatud: 21 juuli, 2020

Hea põhikoolilõpetaja!

Ootame Sind meie kooliperega ühinema ning jätkama oma õpinguid Värska Gümnaasiumis.

Avaldusi Värska Gümnaasiumi 1o. klassi astumiseks võtame vastu  21. augustini 2020. a. Kooli vastuvõtu avalduse leiab siit.

Lisad avaldusele:

  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või digitaalne väljavõte;
  • 9. klassi klassitunnistus;
  • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
  • õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  • foto  3×4 cm paberkandjal (õpilaspileti soovi korral).

Vestlused 10. klassi astumiseks toimuvad 24. ja 25. augustil 2020. a. Värska Gümnaasiumis (Pikk tn 13, Värska).

Avalduse palume saata e-posti aadressile kool@varskakool.ee. Avalduse lisad palume võtta kaasa vestlusele. Koopiad on võimalik teha kohapeal.

Täiendav info: direktor Liina Palu (tel 513 4782, liina.palu@varskakool.ee)

Killukesi koolielust 2019

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust, neist 69 on õppeainete kohustuslikud kursused. Kohustuslikele kursustele lisanduvad kooli poolt valitud lisakursused (22), mis toetavad riikliku õppekava õpitulemuste saavutamist ning õpilase poolt valitud valikkursused (vähemalt 5).

Ainevaldkonnad, kohustuslikud õppeained ja valikkursused Riikliku õppekava kohustuslikud õppeained Valikkursused
Kooli valik Õpilase valik
Keel ja kirjandus (11+4)
Eesti keel 6
Kirjandus 5
Loovkirjutamine 1
Müüt ja kirjandus 1
Kirjandus ja ühiskond 1
Kirjandus ja film 1
Kõne ja väitlus 1
Võõrkeeled  (10+6)
B1 (inglise keel) 5
B2 (vene keel) 5
Praktiline inglise keel 2 2
Praktiline vene keel 2
Matemaatika (14)
Lai matemaatika 14
Matemaatika praktikum 2
Ettevalmistus riigieksamiks 1
Loodusained (14+8)
Bioloogia 4
Füüsika 5
Keemia 3
Loodusgeograafia 2
Rakendusbioloogia 1
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1
Keskkonnaõpetus 1
Orgaaniline keemia (praktikum) 1
Füüsika looduses 1
Füüsika ja tehnika 1
Mehhatroonika ja robootika 1
3D modelleerimine 1
Arvuti uurimustöös 1
Sotsiaalained (10+7)
Ajalugu 6
Ühiskonnaõpetus 2
Inimeseõpetus 1
Inimgeograafia 1
Psühholoogia 1
Globaliseeruv maailm 1
Inimene ja õigus 1
Ajalugu ja film 1
Üldajalugu-maailmaajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1
Filosoofia 1
Kultuurilugu* 1
Kunstiained (5+0)
Muusika 3
Kunst 2
Kunsti praktiline kursus* 1
Kehaline kasvatus (5+2)
Kehaline kasvatus 5
Kehalised võimed ja liikumisoskused 1
Liikumine välistingimustes* 1
Usundiõpetus (0+2)
Inimene ja religioon 1
Eesti usuline maastik 1
Riigikaitse (0+2)
Riigikaitseõpetus 1
Praktiline õpe välilaagris 1
Majandus- ja ettevõtlusõpe (0+2)
Majandusõpetus* 1
Ettevõtlusõpetus* 1
Õpilasuurimus või praktiline töö
Õpilasuurimuse/praktilise töö koostamine 1
Uurimistöö alused 1
Kooli eripära arvestavad*
Pärimuskultuur 1
Karjääriõpetus 1
Autoõpetus 2
Vabaaine (vastavalt huvile: tants, kunst, muusika, sport, tehnika, teaduskooli õpitoad ja kursused, teiste koolide kursused) 2
Kokku 69 22 25