Avaldatud: 16 aprill, 2021

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium 15.04.2021

Riigikogu otsustas 15.04.2021, et 2020/21. õppeaastal ei ole riigieksamite sooritamine gümnaasiumi lõpetajale kohustuslik. Koroonakriisist tingitud muudatused puudutavad ka põhikooli ja gümnaasiumi hindamise korraldust.

Ülevaade erisustest
Käesoleval õppeaastal korraldatakse riigieksamitele veel üks täiendav lisaeksam nii, et igas aines on võimalik riigieksamil osaleda kolmel päeval. Riigieksamitele oodatakse kõiki, kes on 20. jaanuariks ennast eksamile registreerinud. Lisaajal eksami sooritamiseks tuleb abituriendil kindlasti esitada avaldus Haridus- ja Nooreametile kolme tööpäeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Riigieksamitest loobumise korral eraldi avaldust esitama ei pea.

Kutsekeskhariduse lõpetajate eesti keel teise keelena riigieksam on tänavu samuti vabatahtlik.

Põhikooli lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel, kuid sellel aastal ei mõjuta lõpueksamite tulemused põhikooli lõpetamise otsust. Eksamite tulemused esitatakse lõputunnistusel protsendina maksimaalsest tulemusest.

Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse.

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi veebis www.hm.ee/koroona
Küsimuste korral saab pöörduda infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning hm@hm.ee.