Meie kool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku.

Liikumise Tervist Edendav Kool eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel jt kooli töötajatel on õppimiseks ja töötamiseks toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav koolikeskkond: suhted on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ja kõikide osapooltega arvestav, kooli kodukord ühiselt kokku lepitud, füüsiline keskkond turvaline, toitlustamine tervislik jmt. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed.

Turvalise ja igaühe tervist väärtustava koolikeskkonna kujunemist toetab kooli osalemine haridusprogrammides Liikuma Kutsuv Kool  (alates 01.02.2021) ja Kiusamisvaba Kool  (alates 01.09.2017).

TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada kooli tervisemeeskond. Tervisemeeskonna eesmärgiks on suunata sihipäraselt kooli tervise ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut. Tervisemeeskonna peamised ülesanded:

  • lähtuvalt koolitervise seisundist tegevuseesmärkide sõnastamine;
  • tegevuseesmärkide saavutamiseks  tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
  • ettepanekute tegemine kooli terviseedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli juhtkonnale ja/või kooli pidajale;
  • kooli arengukava väljatöötamises osalemine.