Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”

Ainevaldkond “Võõrkeeled”

Ainevaldkond “Matemaatika”

Ainevaldkond “Loodusained”

Ainevaldkond “Sotsiaalained”

  • ajalugu
  • ühiskonnaõpetus
  • inimeseõpetus

Ainevaldkond “Kunstiained”

Ainevaldkond “Tehnoloogia”

  • tööõpetus
  • tehnoloogiaõpetus
  • käsitöö ja kodundus

Valikaine “Informaatika”

Valikaine “Pärimusõpetus“

  • pärimusõpetus

Valikaine „Loovus“

Valikaine „Rütmika“

  • rütmika

Valikaine „Majandusõpetus“

  • majandusõpetus

Valikaine „Liikumise- ja liikluskasvatus“

  • liikumise- ja liikluskasvatus