Pikapäevarühma töökord

 1. Pikapäevarühma eesmärgid:
 • Aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi.
 • Kujundada lastes iseseisva töö harjumusi.
 • Abistada õpilasi koduste õpiülesannete täitmisel.
 • Õpetada lastele vastutustunnet ja arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi.
 • Õpetada oskust teistega arvestada.
 • Organiseerida klassivälist tegevust (laulmine, laulu-mängud, raamatute lugemine, joonistamine, arendavate töölehtede täitmine jms)
 • Organiseerida aktiivset puhkust õues.
 • Muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks .
 1. Pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühmast osavõtuks esitab lapsevanem kooli direktorile kirjalikult vastavasisulise avalduse, andes teada oma soovist lapse osalemiseks pikapäevarühma töös ja mis kellani laps pikapäevarühmas viibib. Lahkuda rühmast lubatakse vaid lapsevanema kirjalikul loal.

Värska Gümnaasiumi 1.- 4. klassi õpilastele töötab pikapäevarühm:

Õppeaasta Päev Aeg Koht Kasvataja
2019/2020 E 12.50-15.30 1. kl. klassiruum Ruth Kõivo
T 12.20-15.30 1. kl. klassiruum Ruth Kõivo
K 12.20-15.30 1. kl. klassiruum Ruth Kõivo
N 12.20-14.00
14.00-15.50
1. kl klassiruum
2. kl klassiruum
Ruth Kõivo
Merike Kull

Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava toidukorra, mille eest tasub lapsevanem.
Eine pikapäevarühmas osalevatele õpilastele kl 14.00 – 14.15.

 1. Pikapäevarühma tegevused

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, lapsevanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Mängimine kuulub algkoolieas lapse kasvamise juurde. Õppetunnis areneb ta ühtviisi, mängus teistmoodi. Nii õpib laps suhtlema, kaaslastega arvestama ning arendab oma mõttemaailma. Väike laps ei pea pikapäevarühmas üksnes õppima, ta tahab ja saab ka omaette või kaaslastega mängida. Selleks on pikapäevarühmas lauamängud, puzled jm. huvitavat meisterdamist.

Pikapäevarühma ajal töötavad koolis mitmesugused huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühma lapsed saavad osa võtta. Pikapäevarühma lastel on võimalik külastada kooli raamatukogu, laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju. Pikapäevarühma lapsed võivad koos kasvatajaga külastada noortekeskust.

Olenevalt ilmastikutingimustest korraldab-sisustab kasvatajaja igal päeval enamasti õppetundide lõpu ja oote vahelisel ajal kas õues või siseruumis vähemalt tunni jagu õpilaste eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust.

 1. Pikapäevarühma reeglid

* Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedia ja huvialaringide lõppu.
* Õpilane täidab pikapäevarühma kasvataja antud korraldusi.
* Õpilane täidab Värska Gümnaasiumi kodukorda.