Avaldatud: 29 aprill, 2021

Vabariigi Valitsuse otsusega lubatakse alates 3. maist kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.-4., 9. ja 12. klassi õpilased. Teiste klasside õpilastele jätkub distantsõpe.

Vajaduspõhisele kontaktõppele ja konsultatsioonidele kutsutakse 5.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilane, kes vajab hariduslikku tugimeedet ja/või õpitulemuste saavutamiseks õpetajapoolset juhendamist. Kontaktõpet ja konsultatsioone kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilast ja vanemat klassijuhataja.

Kooliruumides õppetegevust läbi viies on tagatud hügieeninõuete täitmine ja hajutatus. Kõik kooliruumides viibivad isikud, sh üle 12-aastased õpilased peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või isikud, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetöö nii kontaktõppel kui ka distantsõppel õppivatele õpilastele toimub kehtiva tunniplaani alusel.

Distantsõppel õppijatele:

  • Õppetegevuse info edastatakse eKooli hiljemalt jooksva koolipäeva hommikul kella 8.30ks.
  • Õpilane täidab distantsõppe ajal koolikohustust, st jälgib eKooli, täidab õppeülesandeid, osaleb veebitundides.
  • Veebitunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt kaks päeva enne tunni toimumist. Nädala veebitundide graafik on õpilasele ja vanemale kättesaadav kooli veebilehelt www.varskakool.ee.
  • Peamised keskkonnad distantsõppe korraldamiseks on eKool, Opiq, Office 365 (Teams).
  • Õppetööks vajalikud vahendid: õpilasel on õppetöös osalemiseks vaja laua- või sülearvutit ja internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni. Kui koduarvutil puudub kaamera, saab selle asemel edukalt kasutada nutiseadme kaamerat. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse õpilasele digiõppeseadmeid (nt arvuti, veebikaamera) või abistatakse lahenduse leidmisel koostöös koolipidajaga.
  • Kui lapsel ei ole võimalik õppetöös osaleda haigestumisel või mõnel muul distantsõpet takistaval põhjusel, siis teavitab vanem sellest klassijuhatajat sama päeva hommikul.
  • Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.
  • Tugispetsialistide (HEV-koordinaator/õpiabi õpetaja, sotsiaalpedagoog) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub e-posti, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel.
  • Kool komplekteerib ja edastab toidupakid vanemale/õpilasele. Täpsem info edastatakse eKooli kaudu. Täiendav info: Karmen Kartsepp, tel 5332 1871.

Õppetöö korraldust puudutavate küsimuste puhul palun pöörduge telefonil 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets poole.