Avaldatud: 16 märts, 2020

Täiendatud 18.03.2020

Tuginedes Vabariigi Valitsuse otsusele eriolukorra kehtestamise kohta, jätkab Värska Gümnaasium alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevust distantsõppe ehk koduõppe vormis. Esialgu on kodune õppetöö kavandatud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Lisaks õppetööle ei toimu sellel perioodil huviringide tegevust ja treeninguid.

Distantsõppe läbiviimise õnnestumiseks on oluline, et igal õpilasel oleks e-Kooli konto, sest õppetöö korraldamine koolis toimub e-Kooli vahendusel.

E-Kooli konto saamiseks palun mine e-Kooli veebilehele ekool.ee ja täida taotlus. Taotluse esitamisel saad abi siit.
Taotluse kinnitab e-Kooli administraator koolis sekretär Mari-Liis Rego (kool@varskakool.ee, tel 5566 7368).

Distantsõppe perioodil

  • Õpetajad edastavad õppematerjalid ja ülesanded, tundide teemad ning info töödele antava tagasiside kohta e-Kooli kaudu.
  • Tööülesande sooritamise aeg õpilasele määratakse e-päevikus kuupäeva täpsusega.
  • Õpetajate konsultatsioonid toimuvad tööpäeviti 9.00 – 14.00, kui õpilased ja õpetaja ei ole kokku leppinud teisiti. Konsultatsioonid toimuvad e-posti, e-Kooli, Facebooki klassigruppide jt õpilastega kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Õpetajate e-posti aadressid on avaldatud kooli veebilehel https://varskakool.ee/tootajad/
  • Õppetööst puudujaid/osalejaid ei märgi me igapäevaselt e-päevikus. Õppetöös osalemise kinnituse tagavad õpilase poolt sooritatud ülesanded. Õpilase poolt sooritamata töö märgime e-Kooli päevikus märgiga “!”. Ühtlasi on “!” õpilasele märguandeks, et õpilane on kohustatud töö esitama.
  • Õpilase poolt esitatud hindelisi töid hindame mitteeristava hindega, st „arvestatud“ või „mittearvestatud“, e-päevikus märge vastavalt märked „A“ või „MA“.
  • Tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog, eripedagoog) poolt toimub õpilase, lapsevanema ja õpetaja nõustamine e-posti ja/või telefoni vahendusel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli veebilehelt.

Endiselt paneme kõigile südamele, et tuleb kindlasti järgida Terviseameti kõiki nõudeid ka antud olukorras.

Lugupeetud lapsevanem!

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, aidake palun oma lapsel seada paika päevaplaan ning tagada õppimise ja puhkamise rütm. Päevaseks töömahuks tuleks arvestada sõltuvalt lapse õppimise klassist 3-6 tundi ning aidata lapsel mõista, et tegemist ei ole koolivaheajaga.
Usume, et Teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodus olemine ning õppimiseks vajalik keskkond.

Kui Teie lapsel ei ole võimalik õppetöös osaleda haigestumisel või mõnel muul koduõpet takistaval põhjusel, siis palun teavitage sellest esimesel võimalusel klassijuhatajat.

Küsimuste puhul palun pöörduge kooli poole e-posti aadressil kool@varskakool.ee (kooli sekretär Mari-Liis Rego, e-Kooli administraator koolis) või telefonidel 523 7309 (õppejuht Ilme Hoidmets, õppetöö korraldus), 513 4782 (direktor Liina Palu, kooli töö üldkorraldus).

Terveks jäämist soovides

Liina Palu
direktor