Õppetöö korralduse aluseks on Värska Gümnaasiumi distantsõppe korraldus.

Õppetöö korraldus

 • Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel.
 • Õppetegevuse info edastatakse eKooli kaudu hiljemalt jooksva koolipäeva hommikul kella 8.30ks.
 • Õpilane täidab distantsõppe ajal koolikohustust, st jälgib eKooli, täidab õppeülesandeid, osaleb veebitundides.
 • Veebitunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt kaks päeva enne tunni toimumist. Nädala veebitundide graafik on õpilasele ja vanemale kättesaadav kooli veebilehelt.
 • Peamised keskkonnad distantsõppe korraldamiseks on eKool, Opiq, Office 365 (Teams).
 • Õppetööks vajalikud vahendid:
  Õpilasel on õppetöös osalemiseks vaja laua- või sülearvutit ja internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni. Kui koduarvutil puudub kaamera, saab selle asemel edukalt kasutada nutiseadme kaamerat. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse õpilasele digiõppeseadmeid (nt arvuti, veebikaamera) või abistatakse lahenduse leidmisel koostöös koolipidajaga.
 • Kui lapsel ei ole võimalik õppetöös osaleda haigestumisel või mõnel muul distantsõpet takistaval põhjusel, siis teavitab vanem sellest klassijuhatajat sama päeva hommikul.
 • Vajaduspõhisele kontaktõppele ja konsultatsioonidele kutsutakse õpilane, kes vajab hariduslikku tugimeedet ja/või õpitulemuste saavutamiseks õpetajapoolset juhendamist. Kontaktõpet ja konsultatsioone kavandame ühe nädala kaupa. Kontaktõppe vajadusest, tunniplaanist ja päevakavast teavitab õpilast ja vanemat klassijuhataja.
 • Kooliruumides õppetegevust läbi viies on tagatud hügieeninõuete täitmine ja hajutatus. Kõik kooliruumides viibivad isikud, sh üle 12-aastased õpilased peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või isikud, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.
 • Tugispetsialistide (HEV-koordinaator/õpiabi õpetaja, sotsiaalpedagoog) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub e-posti, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel.

Küsimuste puhul palun pöörduge telefonidel 523 7309 õppejuht Ilme Hoidmets (õppetöö korraldus), 513 4782 direktor Liina Palu (kooli üldine töökorraldus).