Õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees (kooli direktor). Õppenõukogu tegevus 2019/2020 õa.:

Kuupäev Ülesanded
23.10.2019
(elektroonne)
 • Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.
 • Kooli kodukorra muudatuse läbiarutamine ning selle kohta arvamuse andmine.
4.05.2020
 • Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta arvamuse andmine.
4.06.2020
 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 • Õpilase täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust  kordama jätmise otsustamine.
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 • Õpilase tunnustamise otsustamine.
 • Õppekava muudatuse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
19.06.2020
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
27.08.2020
 • Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 • Õpilase 1.-3. kooliastmes klassikursust  kordama jätmise otsustamine.
 • 2019/20. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.
 • Õppekava muudatuse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
 • Kooli 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine.

 15.05.2020 Erakorraline koosolek

 • 2019/2020. õppeaastal koolieksami sooritamise võimalikkuse otsustamine.
 • 2019/2020. õppeaastal loovtöö sooritamise edasilükkumise otsustamine.
 • 2019/2020. õppeaastal õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamise edasilükkumise otsustamine.
 • 2019/2020. õppeaastal arvestustöö sooritamise võimalikkuse otsustamine.
 • 2019/2020. õppeaastal üleminekueksami sooritamise võimalikkuse otsustamine.
 • Õppetöö korraldus alates 18.05.2020

10.07.2020 Erakorraline koosolek

 • Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 • Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta.