Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Värska Gümnaasiumi hoolekogu:

 1. Ilme Hoidmets – hoolekogu esimees, gümnaasiumi osa õpetajate esindaja (ilme.hoidmets@varskakool.ee)
 2. Meel Valk – hoolekogu aseesimees, põhikooli osa lastevanemate esindaja (meel.valk@gmail.com)
 3. Liis Samuel – põhikooli osa lastevanemate esindaja (liissamuel@hotmail.com
 4. Marilin Martin – gümnaasiumi osa lastevanemate esindaja (marilinmartin@hotmail.com)
 5. Kersti Leping – põhikooli õpetajate esindaja (kersti.leping@varskakool.ee)
 6. Ulvi Oper – kooli pidaja esindaja (ulvi.oper@setomaa.ee)
 7. Mariete Kena –  õpilasesinduse esindaja (marietekena@gmail.com)
 8. Evi Rohtla – kooli toetavate organisatsioonide esindaja (evir@hot.ee)
 9. Triin Päid – vilistlaste esindaja (triinpaid@gmail.com)

Hoolekogu tööplaan 2019/20. õa

Hoolekogu koosolekute protokollid 2019/20. õa:

 1. 26.11.2019 Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine; hoolekogu 2019/20 õa tööplaani koostamine
 2. 12.12.2019 Hoolekogu 2019/2020. õa tööplaan, kooli 2020.a eelarve projekt
 3. 18.02.2020 Arvamuse avaldamine dokumendile „Värska Gümnaasiumi õpilase arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord“