Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanded (alus PGS § 73 lõige 11):
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sh nõusoleku muuta PGS §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosseis (kinnitatud Setomaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 31) :

 1. Egle Põldmets – esimees, põhikooli astme lastevanemate esindaja (poldmetsegle@gmail.com)
 2. Kaidi Kerdt – aseesimees, gümnaasiumi astme lastevanemate esindaja (kirsitalo@gmail.com)
 3. Janeka Saaremets – põhikooli astme lastevanemate esindaja (janeka.saaremets24@gmail.com)
 4. Merily Marienhagen – põhikooli astme lastevanemate esindaja (merily.marienhagen@gmail.com)
 5. Anneli Jõgela – põhikooli astme õpetajate esindaja (anneli.jogela@varskakool.ee)
 6. Ilme Hoidmets – gümnaasiumi astme õpetajate esindaja (ilme.hoidmets@varskakool.ee)
 7. Ketriin Tuik – põhikooli astme õpilaste esindaja (ketriin.tuik@varskakool.ee)
 8. Siim Alve – gümnaasiumi astme õpilaste esindaja (siim.alve@varskakool.ee)
 9. Evelin Leima – vilistlaste esindaja (evelin.leima@setomaa.ee)
 10. Maris Andreller – kooli toetava organisatsiooni esindaja (maris.andreller@gmail.com)
 11. Jana Mets – kooli pidaja esindaja (jana.mets@setomaa.ee)

Hoolekogu tööplaan 2023/24. õa ja koosolekute protokollid:

 1. 10.10.2023 Kooli 2024.a eelarve projekti tutvustus. KiVa. eKool või Stuudium?

Hoolekogu tööplaan 2022/23. õa ja koosolekute protokollid:

 1. 27.09.2022 Kooli eelarve projektiga tutvumine. KiVa uuringu tulemused. Hoolekogu töökord. Hoolekogu tööplaani arutelu. Hoolekogu koosseisu täiendamine (uute liikmete valimise planeerimine).
 2. 14.03.2023 Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. Õppekava muudatuse (hindamisjuhend) kohta arvamuse avaldamine. Hoolekogu edasine töökorraldus (koosolekud, infovahetuskanal(id) jms).
 3. 13.06.2023 Kooli 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte. Koolikell. Haridusreform.
 4. 22.08.2023 Setomaa VV haridus- ja kultuuriosakonna osakonna uue juhataja tutvustamine. Uute õpetajate tutvustus. Eesmärgid uueks õppeaastaks. Koolikell.

Hoolekogu tööplaan 2021/22. õa ja koosolekute protokollid:

 1. 08.10.2021 Kooli eelarve projekt 2022.
 2. 15.02.2022 Kooli arengukava 2019-2026 eesmärkide täitmise hetkeolukord. Arengukava tulemuste ja mõõdikute hindamine.
 3. 13.06.2022 Kiusamisvaba kooli programmi KiVa statistika 2017-2021 analüüs ja järeldused, arutelu hetkeolukorra, murekohtade ja lahenduste üle. Vajadus koolipsühholoogi järele. Kooli taseme mõõtmine ja mainekujundus. Kokkuvõte ja tagasivaade lõppevale kooliaastale.
 4. 30.08.2022 Kokkuvõte 2021/2022 õppeaastast ja valmisolek 2022/2023 õppeaastaks. Õppekava muudatuse (hindamisjuhend) kohta arvamuse avaldamine. Hoolekogu töökorra uue versiooni ülevaatamine ja arvamuse andmine. Hoolekogu 2022/2023 tööplaani kinnitamine.

Hoolekogu tööplaan 2020/21. õa ja koosolekute protokollid:

 1. 15.03.2021 Poolaasta õppetegevusest ülevaade, hoolekogu esimehe valimine, hoolekogu 2020/21 õa tööplaan; distantsõppe korraldusest.
 2. 27.05.2021 Aseesimehe ja protokollija valimine, õppetöö korraldusest kuni 11. juunini, kvalifikatsioonile vastavate õpetajate vajadusest, õpetajate töötasustamise ümberkorraldamisest, kooli territooriumi heakorra korraldamisest, tugispetsialistide teenuste vajadusest, kooli päevakava muutmisest.
 3. 26.08.2021 Valmisolek uueks 2021/22 õppeaastaks, hoolekogu uuest töökorrast ja tööplaanist, rahuloluküsitlusest.

Hoolekogu tööplaan 2019/20. õa  ja koosolekute protokollid:

 1. 26.11.2019 Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine; hoolekogu 2019/20 õa tööplaani koostamine.
 2. 12.12.2019 Hoolekogu 2019/2020. õa tööplaan, kooli 2020.a eelarve projekt.
 3. 18.02.2020 Arvamuse avaldamine  kooli arenguvestluse korrale.
 4. 30.06.2020 Ülevaade 2019/2020. õa tulemustest, õpetajate konkursist, kooli õppekavade arendustegevusest.
 5. 31.08.2020  Ülevaade 2019/2020. õa lõpetamisest, kooli  valmisolekust uueks õppeaastaks, kooli õppekavade arendustegevusest.

Hoolekogu koosolekute protokollid 2018/19. õa:

 1. 28.11.2018 2018/2019. õppeaastaks püstitatud õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest ja üldtööplaanist, kooli põhimääruse muudatustest, kooli 2019. a eelarve projektist.
 2. 12.02.2019 Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine, ülevaade kooli arengukava 2019-2025 koostamisest, avaliku konkursi läbiviimise korra kinnitamine.
 3. 11.04.2019 Kooli õpilaste hindamisjuhendist, arengukavast.
 4. 29.08.2019  Arvamuse avaldamine kooli õpilaste hindamisjuhendile, kodukorra muudatusele; kooli valmisolekus  uueks õppeaastaks.