Koolis on määratud haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe koordinaator, kes

  • korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks, ning koordineerib koolivälises võrgustikutöös osalemist;
  • toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks;
  • vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks.

HEV õpilase õppe koordinaator koolis on Kaja Laats (kaja.laats@varskakool.ee).