Põhikooliõpilase nädala õppekoormus õppeaineti ja klassiti toimub alates 2020/21 õa järgmise tunnijaotusplaani alusel:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Eesti Keel 6 7 6 5 4 3 2 2 2
Kirjandus 2 2 2 2 2
Inglise keel (A-võõrkeel) 3 4 3 3 3 3 3
Vene keel (B-võõrkeel) 3 3 3 3
Matemaatika 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Loodusõpetus 1 2 1 2 2 3 2
Geograafia 2 1 2
Bioloogia 1 2 2
Keemia 2 2
Füüsika 2 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1
Ühiskonnaõpetus 1 2
Ajalugu 1 2 2 2 2
Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Kunstiõpetus 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Tööõpetus 2 1 2
Käsitöö ja kodundus / tehnoloogiaõpetus 2 2 2 2 2 1
Pärimusõpetus 1 1 1
Majandusõpetus 1 1 1
Arvutiõpetus 1 1
Tantsuõpetus 1
Liiklusõpetus 1
Loovusõpetus 1
      Kokku: 20 23 25 25 28 30 30 32 32

sealhulgas vaba tunniressurssi kasutatakse järgmiselt:

Õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste
1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Eesti keel 1
Inglise keel (A-võõrkeel) 1
Vene keel (B-võõrkeel)
Matemaatika 1 1 1 1 1
Loodusõpetus 1
Käsitöö ja kodundus / tehnoloogiaõpetus 1
Pärimusõpetus 1 1 1
Majandusõpetus 1 1 1
Arvutiõpetus 1 1 1
Tantsuõpetus 1
Liiklusõpetus 1
Loovusõpetus 1
Kehaline kasvatus 1
Kokku: 8 10 4