Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul 96 kursust, neist 69 on õppeainete kohustuslikud kursused. Kohustuslikele kursustele lisanduvad kooli poolt valitud lisakursused (22), mis toetavad riikliku õppekava õpitulemuste saavutamist ning õpilase poolt valitud valikkursused (vähemalt 5).

Ainevaldkonnad, kohustuslikud õppeained ja valikkursused Riikliku õppekava kohustuslikud õppeained Valikkursused
Kooli valik Õpilase valik
Keel ja kirjandus (11+4)
Eesti keel 6    
Kirjandus 5    
Loovkirjutamine   1  
Müüt ja kirjandus   1  
Kirjandus ja ühiskond   1  
Kirjandus ja film     1
Kõne ja väitlus     1
Võõrkeeled  (10+6)
B1 (inglise keel) 5    
B2 (vene keel) 5    
Praktiline inglise keel   2 2
Praktiline vene keel     2
Matemaatika (14)
Lai matemaatika 14    
Matemaatika praktikum   2  
Ettevalmistus riigieksamiks     1
Loodusained (14+8)
Bioloogia 4    
Füüsika 5    
Keemia 3    
Loodusgeograafia 2    
Rakendusbioloogia   1  
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond   1  
Keskkonnaõpetus   1  
Orgaaniline keemia (praktikum)   1  
Füüsika looduses   1  
Füüsika ja tehnika     1
Mehhatroonika ja robootika     1
3D modelleerimine     1
Arvuti uurimustöös     1
Sotsiaalained (10+7)
Ajalugu 6    
Ühiskonnaõpetus 2    
Inimeseõpetus 1    
Inimgeograafia 1    
Psühholoogia   1  
Globaliseeruv maailm   1  
Inimene ja õigus     1
Ajalugu ja film     1
Üldajalugu – maailmaajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat     1
Filosoofia     1
Kultuurilugu*     1
Kunstiained (5+0)
Muusika 3    
Kunst 2    
Kunsti praktiline kursus*     1
Kehaline kasvatus (5+2)
Kehaline kasvatus 5    
Kehalised võimed ja liikumisoskused     1
Liikumine välistingimustes*     1
Usundiõpetus (0+2)      
Inimene ja religioon     1
Eesti usuline maastik     1
Riigikaitse (0+2)      
Riigikaitseõpetus   1  
Praktiline õpe välilaagris   1  
Majandus- ja ettevõtlusõpe (0+2)      
Majandusõpetus*   1  
Ettevõtlusõpetus*   1  
Õpilasuurimus või praktiline töö
Õpilasuurimuse/praktilise töö koostamine   1  
Uurimistöö alused   1  
Kooli eripära arvestavad*
Pärimuskultuur   1  
Karjääriõpetus   1  
Autoõpetus     2
Vabaaine (vastavalt huvile: tants, kunst, muusika, sport, tehnika, teaduskooli õpitoad ja kursused, teiste koolide kursused)     2
Kokku 69 22 25